Uitnodiging jaarvergadering 2018 Stichting Gemeenschap Rietmolen

Belangengroep voor RietmolenHierbij nodigen wij u van harte uit op onze jaarvergadering die gehouden wordt op donderdag 26 april om 20.00 uur in de DAR,
Van Everdingenstraat 66a,
in ruimte: De Mölle

Agenda:

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2017

 4. Jaarverslag secretaris

 5. Jaarverslag penningmeester

 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

 7. Bestuursverkiezing

          Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Schepers

          Aftredend en herkiesbaar: Vincent Lansink

          Aftredend en herkiesbaar: Irene de Witte

          Voordracht nieuw bestuurslid: Marga Essink

 8. AED Rietmolen breed

 9. Voorstel verhoging jaarlijkse bijdrage gemeenschapskaart

 10. Dorpsplan

 11. Rondvraag en sluiting

Graag tot ziens op 26 april.

Bestuur Stichting Gemeenschap Rietmolen:
Vincent Lansink (voorzitter), Monique Schepers (secretaris), Noëlle ter Haar (penningmeester)
Leden:
Ludo Doove, Clemens ter Braak, Jet Kollenhof, Irene de Witte, Herbert Molenveld, Johan Sonderen